trans_xray.gif

Trung tâm Quang tuyến "TRANS" chuyên về:
 
General X-Ray
O.P.G. & Lateral Cephalo
Ultrasound (siêu âm), tất cả các dạng siêu âm
DEXA (Bone Densitometry)

TransXray Photo Gallery requires Flash.Please Click to Get Flash.